29 | 08 | 2015

Регламент роботи районної ради

Додаток

до рішення другої сесії районної ради шостого скликання

від 5 січня 2011 року

Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи Козелецької районної ради

РОЗДІЛ І

1. Загальні положення

Стаття 1. Районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад, сіл, селищ та міста у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України „Про статус депутатів місцевих рад народних депутатів", іншими законами, цим Регламентом, а також повноважень, переданих раді сільськими, селищними, міською радами та органами державної виконавчої влади.

Стаття 2. Районна рада складається з депутатів, обраних виборцями району згідно із Законом України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів". Районна рада вважається правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради, повноваження яких визнано і не припинено в установленому законом порядку.

Стаття 3. Свої повноваження районна рада здійснює на основі ініціативної і активної участі в її роботі кожного депутата, колективного вільного обговорення і вирішення питань місцевого значення, поєднання місцевих і державних інтересів, правової, організаційної та матеріально-фінансової самостійності, законності, широкому залученні громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх депутатів, відповідальності і підзвітності перед радою утворених нею органів, обраних або призначених посадових осіб.

Стаття 4. Робота районної ради ведеться планово. Плани роботи районної ради складаються з врахуванням пропозицій голови районної ради, заступника голови, постійних комісій, депутатів районної ради, районної державної адміністрації і затверджуються рішенням ради.

План пленарних засідань ради друкується в газеті „Новини Придесення".

Стаття 5. Районна рада є юридичною особою, діє самостійно у межах наділених власних повноважень і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

Стаття 6. Районна рада, її органи, депутати та посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

На вимогу ради, її органів та посадових осіб керівники розташованих або зареєстрованих на території Козелецького району підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані прибути на сесію ради або засідання цих органів для надання інформації з питань, віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів.

Стаття 7. Районна рада та її органи проводять роботу відкрито і гласно, систематично інформують населення про свою діяльність, прийняті рішення та хід їх виконання.

Пленарні засідання ради проходять у залі засідань, у якій встановлено Державний прапор.

Стаття 8. Регламент роботи районної ради ( далі – Регламент ) – це нормативний акт, затверджений радою, який визначає порядок скликання і проведення сесій, повноваження голови ради, його заступника, діяльність постійних комісій, тимчасових контрольних комісій, депутатів, депутатських груп, фракцій, президії ради, а також виконавчого апарату у здійсненні радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про статус депутатів місцевих рад", „Про службу в органах місцевого самоврядування" та іншими законами.

Зміни та доповнення до регламенту вносяться районною радою за пропозицією голови, постійних комісій та депутатів районної ради.

До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

2. Повноваження районної ради

Стаття 9. До повноважень районної ради належать повноваження, визначені статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні", зокрема:

1. Затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм із інших питань, заслуховування звітів про їх виконання.

2. Затвердження районного бюджету, внесення змін до нього, відповідно до Бюджетного кодексу затвердження звітів про його виконання.

3. Розподіл переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій відповідно між місцевими бюджетами сіл, селищ та міста.

4. Вирішення за дорученням відповідних рад питань про продаж, передачу в оренду, концесію або під заставу об'єктів комунальної власності, які забезпечують спільні потреби територіальних громад і перебувають в управлінні районної ради, а також придбання таких об'єктів в установленому законом порядку.

5. Вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста, що перебувають в управлінні районної ради.

6. Прийняття рішень про реорганізацію, ліквідацію, створення комунальних підприємств та організацій, які засновані на спільній власності територіальних громад району, призначення і звільнення їх керівників.

7. Затвердження методик, інструкцій, положень з питань розрахунку орендної плати, надання пільг по орендній платі, відчуження основних засобів підприємств та організацій, передачі майна під заставу, реалізації корпоративних прав районної ради.

8. Вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин.

9. Вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів районного значення, а також про скасування такого дозволу.

10. Прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні, внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукові цінності, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом.

11. Встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними для задоволення питних, побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях.

12. Прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних, міської рад рішень, пов'язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, зміною у статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань.

13. Прийняття рішень щодо об'єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них.

14. Прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і в порядку, визначених законом.

15. Прийняття рішень щодо делегування районній державній адміністрації окремих повноважень районної ради.

16. Заслуховування звітів голови районної державної адміністрації, його заступників, керівників відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, рішень ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих їй радою повноважень.

17. Прийняття рішень про недовіру голові районної державної адміністрації.

18. Прийняття рішень про звернення до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, організацій та установ, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та їх органів.

19. Заснування засобів масової інформації ради, призначення і звільнення їх керівників.

20. Затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки району.

21. Районна рада здійснює інші повноваження, віднесені до її відання Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

РОЗДІЛ II

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ РАЙОННОЇ РАДИ

1. Скликання сесії районної ради

Стаття 10. Районна рада проводить свою роботу сесійно. Сесія районної ради складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради.

Стаття 11. Першу сесію новообраної районної ради скликає районна виборча комісія не пізніш як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів районної ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу ради.

Стаття 12. Для підготовки пропозицій щодо порядку проведення першої сесії районної ради та з питань, які передбачається внести на її розгляд, районною виборчою комісією утворюється робоча група з числа новообраних депутатів районної ради.

Стаття 13. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова

районної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів. З моменту визнання повноважень депутатів ради нового скликання рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше п'яти осіб – представників партій, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради відповідно до вимог цього Закону та регламенту ради.

Стаття 14. Наступні сесії скликаються головою районної ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

Стаття 15. У разі немотивованої відмови голови районної ради або неможливості ним скликати сесію ради сесія скликається заступником голови районної ради.

Стаття 16. Сесія районної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як однієї третини депутатів від загального складу районної ради, або голови районної державної адміністрації. Пропозиції щодо скликання сесії направляються голові ради письмово із зазначенням питань, які пропонуються внести на розгляд сесії та мотивування необхідності її скликання.

Стаття 17. У разі якщо голова районної ради та його заступник у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у статті 16, сесія може бути скликана депутатами районної ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради. Пропозиція про скликання сесії у цьому разі оформляється як рішення групи депутатів за підписами однієї третини депутатів, або як рішення постійної комісії.

Стаття 18. Рішення про скликання сесії приймається головою районної ради або його заступником у формі розпорядження.

Стаття 19. Повідомлення про скликання сесії ради з зазначенням часу скликання, місця проведення сесії та питань, які передбачається внести на розгляд ради, доводиться до відома депутатів і населення і публікується в газеті „Новини Принесення", передається по районному радіо не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії.

2. Підготовка питань на розгляд районної ради

Стаття 20. На пленарних засіданнях районної ради вирішуються питання, передбачені статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами.

Стаття 21. Питання на розгляд районної ради можуть вносити голова районної ради, постійні комісії, депутати районної ради, голова районної державної адміністрації.

Стаття 22. Пропозиції до порядку денного вносяться до прийняття головою ради розпорядження про скликання сесії, не пізніше як за 15 днів до сесії. Питання, подані пізніше цього терміну, вносяться на наступну сесію. Проекти рішень, внесені після прийняття головою районної ради розпорядження про скликання сесії або під час чергової сесії можуть бути включені до порядку денного лише за рішенням районної ради.

Стаття 23. Пропозиції про внесення питань на розгляд ради супроводжуються проектом рішення районної ради по кожному питанню і короткою пояснювальною запискою з обґрунтуванням необхідності прийняття цього рішення.

Стаття 24. Матеріали з питань, які внесені на розгляд сесії подаються не пізніше ніж за три дні до засідань постійних комісій і попередньо розглядаються на постійних комісіях, президії районної ради з прийняттям відповідних висновків та рекомендацій. Остаточно порядок денний сесії затверджується районною радою на пленарному засіданні більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.

Стаття 25. Проект рішення районної ради з поданими до нього матеріалами перед внесенням його на розгляд ради узгоджується особами, які готували проект рішення, спеціалістом з правових питань, заступником голови райдержадміністрації ( по напрямках роботи ) та заступником голови районної ради.

У разі незгоди з проектом рішення, зауваження викладаються на окремому аркуші і додаються до проекту.

Стаття 26. Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, які вносяться на розгляд районної ради, доводяться до відома депутатів не пізніше як за три дні до відкриття сесії, а у виняткових випадках – у день проведення сесії.

3. Особливості підготовки програм соціально-

економічного розвитку району та районного бюджету

Стаття 27. Сесія по розгляду проекту програми соціально-економічного розвитку району і районного бюджету скликається не пізніше як через 12 днів після їх внесення до районної ради.

За дорученням голови районної ради або його заступника направляються вказані проекти депутатам для ознайомлення та для попереднього розгляду і підготовки висновків по них в постійних комісіях.

Постійні комісії одразу після розгляду на засіданнях повідомляють голову районної ради про свої пропозиції та зауваження до цих проектів.

Голова районної ради або заступник голови районної ради визначає постійну комісію, на яку покладається узагальнення пропозицій і зауважень до цих проектів та підготовка співдоповіді на сесії з питань затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку району і районного бюджету.

4. Підготовка і прийняття регуляторних актів (рішень)

Основні питання.

Стаття 28.

Регуляторний акт – це прийнятий районною радою нормативно-правовий акт (рішення), який спрямований на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між регуляторними органами або іншими органами державної влади та суб'єктами господарювання та встановлює, змінює чи скасовує норми права, носить загальний чи локальний характер, застосовується неодноразово, поширюється на невизначене коло осіб.

Сферою господарських відносин є господарсько-виробничі, організаційно-господарські та внутрішньогосподарські відносини.

Аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування необхідності регулювання відносин шляхом прийняття регуляторного акта, його наслідків для ринкового середовища, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики.

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта – документ, який містить дані про наслідки дії регуляторного акта та про методи, за допомогою яких було здійснено таке відстеження.

Стаття 29. З метою координації діяльності у здійсненні державної регуляторної політики, районна рада покладає ці повноваження на постійну комісію ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку ( далі – відповідальна постійна комісія).

Стаття 30. Планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів здійснюється в рамках підготовки та затвердження плану роботи районної ради у порядку, встановленому Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні" та Регламентом, з урахуванням вимог частин третьої та четвертої статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Стаття 31. У пропозиціях про внесення питань на розгляд ради обов'язково відзначаються проекти рішень, які є регуляторними актами.

Стаття 32. Стосовно кожного проекту регуляторного акту його розробником до оприлюднення проекту акта з метою одержання зауважень та пропозицій готується аналіз регуляторного впливу. Вимоги щодо змісту аналізу регуляторного впливу визначаються статтею 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Стаття 33. У разі внесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акта без аналізу регуляторного впливу відповідальна комісія приймає рішення про направлення проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі яка внесла цей проект.

За мотивованим поданням депутата ради, постійної комісії ради відповідальна постійна комісія може прийняти рішення про забезпечення підготовки експертного висновку щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта, внесеного депутатом ради, постійною комісією ради. У цьому разі аналіз регуляторного впливу не готується, а експертний висновок щодо регуляторного впливу готується відповідно до вимог статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Стаття 34. Кожен проект регулярного акта, що внесений на розгляд до районної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності."

Відповідальна постійна комісія в 10-денний строк з дня подачі проекту до комісії забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу внесеного проекту регуляторного акта.

На підставі аналізу регуляторного впливу, яким супроводжувався проект регуляторного акта при його внесенні на розгляд сесії районна рада, а також експертного висновку щодо регуляторного впливу цього проекту відповідальна постійна комісія готує свої висновки про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності". У випадках визначених ст.33 Регламенту, такі висновки готуються на підставі експертного висновку щодо регуляторного впливу.

Висновки відповідальної постійної комісії готуються на підставі аналізу регуляторного впливу, яким проект регуляторного акта супроводжувався при його внесені, лише у разі, якщо експертний висновок щодо регуляторного впливу не був наданий відповідальній постійній комісії протягом строку встановленого для його підготовки. Це правило не застосовується у випадках передбачених ст. 33 Регламенту.

Висновки відповідальної постійної комісії передаються для вивчення постійної комісії, до сфери відання якої належить супроводження розгляду проекту регуляторного акта в районній раді ( далі – профільна постійна комісія), за винятком випадків, коли відповідальна постійна комісія є профільною постійною комісією.

При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту регуляторного акта голова відповідальної постійної комісії доповідає висновки цієї постійної комісії про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфери господарської діяльності".

Стаття 35. За рішенням районної ради або відповідальної постійної комісії ради:

- оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії ради;

- можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сесії ради.

У разі оприлюднення проектів регуляторних актів за рішенням ради або відповідальної постійної комісії ради функцію розробника проекту виконує орган, особа чи група осіб, які внесли цей проект на розгляд сесії ради, якщо інше не встановлено у рішенні ради чи відповідальної постійної комісії.

Зауваження і пропозиції щодо оприлюднення проекту регуляторного акта, внесеного на розгляд сесії ради, та відповідного аналізу регуляторного впливу надаються фізичними та юридичними особами, їх об'єднаннями розробникові цього проекту та профільній постійній комісії ради.

Стаття 36. Регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений районною радою, якщо наявна хоча б одна з таких обставин:

- відсутній аналіз регуляторного впливу;

- проект регуляторного акта не був оприлюднений.

Для припинення виявлених порушень вживаються заходи, передбачені статтею 33 Регламенту.

Стаття 37. Виконання заходів з відстеженням результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, забезпечується районною державною адміністрацією.

Звіт про відстеження результативності регуляторного акта, прийнятого районною радою, не пізніше наступного робочого дня з дня оприлюднення цього звіту подається до відповідальної постійної комісії.

Рішення про необхідність перегляду регуляторного акта, прийнятого радою, на підставі аналізу звіту про відстеження його результативності приймає відповідальна постійна комісія або розробник проекту цього регуляторного акта.

Стаття 38. Звіт про відстеження результативності регуляторних актів районна рада оприлюднює у газеті „Новини Придесення" не пізніше як у десятиденний термін з дня підписання цього звіту.

Районна рада заслуховує щорічний звіт голови районної ради про здійснення державної регуляторної політики одночасно зі звітом про діяльність ради.

5. Порядок роботи сесії районної ради

Стаття 39. Сесія районної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

Стаття 40. Реєстрацію депутатів здійснюють працівники виконавчого апарату ради.

Для визначення правомочності пленарного засідання сесії беруться дані реєстрації, яка проводиться на початку засідання та після перерви.

Реєстрація проводиться по кожній депутатській фракції чи групі.

У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий переносить проведення пленарного засідання сесії на інший, встановлений ним час.

Місця для депутатів відводяться в залі засідань окремо від місць для розміщення інших осіб. За кожною фракцією закріплюються постійні місця.

Стаття 41. Сесії районної ради відкриває і веде голова районної ради, а у випадку його відсутності – заступник голови районної ради.

В президії сесії разом з головою ради знаходиться його заступник. Голова районної ради має право запрошувати до президії сесії почесних гостей, керівників районного, обласного та державного рівня.

Стаття 42. Порядок денний, часовий регламент та інші процедурні питання щодо порядку роботи сесії затверджуються більшістю голосів депутатів, присутніх на засіданні сесії.

Стаття 43. Пленарне засідання районної ради розпочинаються о 10-й годині. Тривалість роботи сесії встановлюється районною радою, виходячи з кількості і особливостей питань, які розглядаються.

Перерва в роботі засідань робиться через кожні дві години на 20 хвилин. Перерва на обід встановлюється з 14 до 15 години.

Рада має право прийняти рішення про зміну часу проведення засідань.

Стаття 44. На початку роботи сесії ради, до обрання лічильної групи, підрахунок голосів при голосуванні здійснюється президією пленарного засідання ради.

Для підрахунку голосів при проведенні відкритого голосування районна рада обирає лічильну групу з числа депутатів.

Стаття 45. Сесії ради проводяться гласно. У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

В засіданнях сесії можуть брати участь з правом дорадчого голосу Народні депутати України, депутати обласної ради, голова районної державної адміністрації.

За згодою сесії можуть бути присутні на її засіданнях депутати рад, що діють на території району, представники державних органів, органів самоврядування, громадських об'єднань, політичних партій, трудових колективів, акредитованих при раді засобів масової інформації, а також інші особи по запрошенню голови ( заступника голови ) ради, або по їх письмових заявах, переданих у секретаріат.

Запрошені на засідання районної ради особи не мають права втручатися в роботу сесії, зобов'язані утримуватись від проявів схвалення чи осуду доповідей, виступів, рішень, які проявляються оплесками, вигуками та іншими діями, дотримуватись порядку і виконувати пропозиції та вимоги головуючого. Особа, яка не є депутатом і припускається грубих порушень порядку, може бути випроваджена з залу засідань розпорядженням головуючого. На сесії ради як депутатам так і запрошеним не дозволяється користуватися мобільними телефонами.

Інформація про відкриті засідання районної ради повинна передаватися по районному радіо та публікуватись в газеті „Новини Придесення".

Стаття 46. Сесії ради ведуться українською мовою. Депутати також мають право виступати російською мовою.

Стаття 47. Час для доповідей на сесії встановлюється в межах до 1 години, для співдоповідей – до 20 хвилин, виступаючим в дебатах вперше – до 7 хвилин, для повторного виступу в дебатах, виступах при обговоренні проектів рішень або кандидатур, з мотивів ведення засідання, голосування, внесення запитів, питань, пропозицій, повідомлень і довідок – до 3 хвилин.

Стаття 48. Головуючий на засіданні районної ради забезпечує виконання положень цього регламенту стосовно порядку проведення сесій.

Головуючий на сесії районної ради:

- керує проведенням засідання районної ради, слідкує за дотриманням правомочності сесії і прийнятого депутатами порядку її роботи;

- надає слово доповідачам, співдоповідачам та виступаючим на сесії в послідовності надходження їх записок в президію сесії;

- за згодою сесії надає слово для виступів в дебатах з обговорюваного районною радою питання особам, запрошеним на сесію;

- має право в необхідних випадках за згодою депутатів продовжити час для виступу;

- оголошує письмові запити, особисті заяви та довідки депутатів, надає депутатам слово для усних запитів, запитань, довідок, а також зауважень щодо ведення сесії;

- проводить голосування депутатів з питань, які потребують прийняття рішень районної ради та оголошує його результати;

- на початку відкритого голосування оголошує кількість пропозицій, які пропонуються на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення;

- дає доручення, пов'язані з забезпеченням роботи сесії районної ради постійним комісіям.

Стаття 49. Письмова заява про надання слова для виступу в дебатах направляється голові ради безпосередньо на сесії після затвердження порядку денного із зазначенням питання з якого депутат бажає взяти слово. Заява може також направлятися голові ради або його заступнику до відкриття сесії.

Головуючий має право також надати слово депутату за його усним зверненням.

Стаття 50. Депутат виступає на засіданні після надання йому слова головуючим.

Головуючий на засіданні надає слово для участі в дебатах у порядку надходження заяв. В необхідних випадках за згодою більшості присутніх депутатів, головуючий може змінити черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни.

Черговість права на виступи при обмеженні часу для обговорення повинна враховувати таку послідовність: виступи по одному депутату від постійних комісій, виступи по одному депутату від фракцій, виступи по одному депутату від депутатських груп.

Виступи проводяться, як правило, з трибуни, а за згодою головуючого – із залу.

Стаття 51. Депутат може виступати з одного і того ж питання не більше двох разів. Передача права на виступ до іншої особи не допускається.

Слово по порядку ведення засідання, для довідки, відповіді на питання та для роз'яснення може бути надано головуючим поза чергою.

Голова ради, його заступник мають право взяти слово у будь-який час. Кількість їх виступів з одного і того ж питання не обмежується.

Стаття 52. Виступаючий не повинен вживати грубих і некоректних висловів, закликати до незаконних і насильницьких дій. В разі порушення цього правила головуючий має попередити виступаючого, а при повторному порушенні вправі позбавити його слова. Для повторного виступу в такому разі слово даному депутату по цьому питанню не надається.

Якщо виступаючий взяв слово без дозволу головуючого, він може бути його позбавлений.

Якщо виступаючий відхилився від обговореної теми, головуючий може закликати його дотримуватись обговореного питання.

Якщо виступаючий продовжує висловлюватись не по обговорюваному питанню або перевищив відведений регламент, то після одного попередження він може бути позбавлений слова.

У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні неправильно тлумачать його слова або дії, він може в письмовій формі звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий надає депутатові слово відразу або в кінці обговорення, але до голосування.

Стаття 53. Запитання доповідачам і співдоповідачам подаються письмово або ставляться усно.

Головуючий виступи депутатів не коментує і запитання виступаючому не задаються.

Стаття 54. Обговорення питання, яке розглядається, припиняється за рішенням районної ради. При вирішенні питання про припинення обговорення головуючий інформує про кількість депутатів, що записалися на виступ і які виступили, виявляє хто з депутатів наполягає на виступі і за згодою ради надає їм слово.

Пропозиція про припинення обговорення ставиться на голосування.

Стаття 55. Якщо депутат не зміг висловитися у зв'язку з припиненням обговорення, за його бажанням текст його виступу може бути додано до протоколу сесії.

Після припинення обговорення доповідач і співдоповідач мають право взяти заключне слово.

Стаття 56. У необхідних випадках для доопрацювання проектів рішень з врахуванням виступів при обговоренні питань, пропозицій та зауважень, які надійшли, більшістю голосів присутніх на сесії депутатів може обиратись редакційна комісія, до складу якої, крім депутатів, в разі необхідності включаються відповідні спеціалісти.

Зауваження та доповнення депутатів щодо вироблення остаточного тексту проектів рішень з питань, які розглядаються на сесії, подаються редакційній комісії в письмовій формі.

Стаття 57. Проект рішення на сесії може не оголошуватись, якщо цей проект був розданий депутатам і вони мали змогу з ним ознайомитись.

Рішення ради може прийматися без обговорення, якщо проти цього не виступає жоден депутат, присутній на засіданні.

Стаття 58. Рішення ради приймається відкритим ( у тому числі по іменним ) або таємним голосуванням. Відкрите голосування проводиться шляхом підняття запрошення, яке видається при реєстрації перед сесією.

Стаття 59. Таємне голосування обов'язково проводиться у випадках передбачених пунктами 1.29, 31 статті 43 та пунктом 1 статей 55, 56 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 60. За пропозицією не менш як однієї третини присутніх на засіданні депутатів ради на сесії проводиться поіменне голосування шляхом опитування депутатів ради за алфавітним списком.

Стаття 61. Розгляд пропозицій, доповнень і зауважень до проекту рішення районної ради проводиться після прийняття районною радою внесеного проекту рішення за основу. В разі, коли проект рішення не приймається за основу, питання, по якому був підготовлений проект рішення, знімається з порядку денного сесії.

Стаття 62. Якщо проект рішення ради прийнято за основу, ставляться на голосування поправки і пропозиції до нього.

Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість пропозицій, що надійшли на голосування. Зачитує їх зміст.

Стаття 63. У разі, коли дві або більше пропозицій стосується одного і того ж питання, районна рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування по пропозиціях у тому порядку, в якому їх внесено.

Стаття 64. Перед голосуванням по кількох поправках або пропозиціях, які суперечать одна одній, головуючий на засіданні оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції.

Якщо рада прийме першу поправку чи пропозицію, інші на голосування не ставляться.

Стаття 65. При проведенні відкритого та поіменного голосування підрахунок голосів проводиться лічильною групою.

Голосування може бути проведено без підрахунку голосів за явною більшістю, якщо жоден з депутатів не вимагатиме іншого.

Якщо один або декілька депутатів вимагають підрахунку голосів, проводиться підрахунок тих, хто голосував „за", „проти" чи „утримався".

При голосуванні з одного питання кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї, чи утримується при голосуванні.

Стаття 66. Голосування по проекту рішення проводиться в цілому за все рішення або по пунктах та розділах, а потім і в цілому.

Стаття 67. Рішення районної ради вважається прийнятим, якщо за нього подано більшість голосів, від загального складу районної ради, крім особливих випадків, передбачених законодавством та цим регламентом.

Стаття 68. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів з числа депутатів обирається відкритим голосуванням лічильна комісія. До лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуто до складу органів, що обираються.

Стаття 69. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення комісії приймається більшістю голосів її складу.

Стаття 70. Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою і у визначеній кількості.

Стаття 71. Кожен депутат має право пропонувати для обговорення будь-яку кандидатуру, в тому числі й свою. В бюлетені для таємного голосування в алфавітному порядку включаються всі запропоновані кандидатури.

Стаття 72. Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією на основі цього регламенту, про що голова лічильної комісії інформує депутатів.

Стаття 73. Перед початком голосування виборчі скриньки перевіряє, опечатує або пломбує голова лічильної комісії у присутності членів комісії.

Голосування проводиться у приміщенні при наявності кабіни для таємного голосування. Місце видачі бюлетенів і встановлення виборчої скриньки визначає лічильна комісія.

Стаття 74. Кожному депутату видається один бюлетень по виборах органу, що обирається, чи посадової особи, чи по вирішенню питання, що розглядається.

Бюлетені для таємного голосування видаються депутатам членами лічильної комісії згідно з списком депутатів. За отриманий бюлетень депутат ставить особистий підпис.

Стаття 75. Депутат користується правом одного голосу. Голосування проходить у кабіні для таємного голосування.

Стаття 76. Депутат, який присутній на сесії, але не одержує бюлетень, або одержавши бюлетень, не опускає його у виборчу скриньку, вважається таким, що не взяв участі в голосуванні.

Стаття 77. Після закінчення голосування лічильна комісія розкриває виборчу скриньку для таємного голосування та підраховує голоси.

Недійсними вважаються бюлетені невстановленої форми і в яких залишено більше однієї внесеної кандидатури. Прізвища, дописані в бюлетені, при підрахунку голосів не враховуються.

Стаття 78. Кандидат вважається обраним, якщо в результаті таємного голосування він одержав більше половини голосів від загального складу ради.

Стаття 79. У випадку, коли на певну посаду балотувалося більше двох кандидатів і жоден з них не отримав при першому голосуванні необхідної більшості голосів, проводиться повторне голосування по двох кандидатах, які одержали найбільше голосів.

Якщо при повторному голосуванні жоден з кандидатів не набрав необхідної для обрання кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуненням кандидатів.

Стаття 80. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени комісії.

По доповіді лічильної комісії районна рада відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості депутатів, присутніх на сесії, приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

Стаття 81. При виявленні порушень у порядку та процедурі проведення голосування за рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від кількості присутніх депутатів, проводиться повторне голосування.

Стаття 82. Рішення районної ради підписує голова районної ради. До підписання рішень допускається їх правописна коректорська правка, яка не змінює змісту рішень.

Стаття 83. Рішення районної ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію.

Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення – опублікування в газеті „Новини Придесення", якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.

Стаття 84. Рішення районної ради надсилаються відповідним підприємствам, організаціям і установам, посадовим особам і при необхідності оприлюднюються. На письмову мотивовану вимогу громадян їм може бути видана копія рішення.

Стаття 85. Рішення районної ради, прийняті у межах її компетенції є обов'язковим для виконання її органами, органами виконавчої влади, підприємствами ( об'єднаннями), організаціями і установами незалежно від форм власності, розташованими або зареєстрованими на території району, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території району.

Рішення районної ради з мотивів їх невідповідності Конституції або Закону України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку.

Стаття 86. Засідання районної ради протоколюються. Протокол сесії ради оформляється не пізніше одного місяця після її проведення і підписується головою ради або його заступником.

Стаття 87. У протоколі сесії районної ради зазначаються такі дані:

- найменування ради, порядковий номер сесії ( в межах скликання), дата та місце проведення сесії;

- число депутатів, обраних до районної ради, число присутніх та відсутніх депутатів;

- порядок денний сесії, прізвище та ініціали доповідача та співдоповідача по кожному питанню;

- прізвище, ініціали депутатів, виступаючих в дебатах ( для осіб, які не є депутатами районної ради, посади ), а також депутатів, які внесли запити, тексти їх виступів.

Стаття 88. До протоколу сесії додаються рішення, прийняті районною радою, тексти доповідей і співдоповідей, письмові запити депутатів, тексти виступів депутатів, які записалися, але не виступили у зв'язку з припиненням дебатів, список відсутніх та присутніх на сесії депутатів, список запрошених на сесію.

Стаття 89. Оригінал протоколу сесії п'ять років зберігається в загальному відділі виконавчого апарату районної ради, а після закінчення строку здається до державного архівного відділу на постійне зберігання. Копія протоколу одразу після його підписання надсилається до виконавчого апарату обласної ради.

Стаття 90. При необхідності в кінці сесії надається час, але не більше 30 хвилин, для виступів депутатів районної ради з короткими заявами та повідомленнями. Обговорення цих заяв та повідомлень не проводяться, рішення по ним не приймаються.

Стаття 91. Пропозиції та зауваження, висловлені в дебатах депутатами на сесії районної ради, передані в письмовій формі головуючому на сесії розглядаються радою або за її дорученням комісіями ради, направляються на розгляд відповідним державним та громадським організаціям і посадовим особам, які зобов'язані у встановлений строк розглянути їх і про результати повідомити безпосередньо депутата, а також голову ради.

Стаття 92. Листи громадян, які надійшли на адресу сесії районної ради, розглядаються районною радою в порядку, передбаченому Законом України „Про звернення громадян".

РОЗДІЛ III

1. Депутат районної ради

Стаття 93. Повноваження депутатів, порядок організації і гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про статус депутатів місцевих рад", „Про службу в органах місцевого самоврядування", іншими законами.

Стаття 94. Відповідно до частини другої статті 4 Закону України „Про статус депутатів місцевих рад" повноваження депутата районної ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на сесії районної ради підсумків виборів та закінчуються в день першої сесії районної ради нового скликання.

Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.

Стаття 95. Депутату районної ради видається депутатське посвідчення встановленої форми за підписом голови районної ради та нагрудний знак депутата.

Стаття 96. Депутатам, котрі не проживають в смт.Козелець, витрати на відрядження для участі в роботі сесій, засідань постійних комісій відшкодовуються районною радою у розмірах, передбачених чинним законодавством.

Стаття 97. Депутат, як повноважний член районної ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності районної ради та утворених нею органів, несе обов'язки перед виборцями, районною радою та її органами, виконує їх доручення.

Депутат районної ради, обраний за партійними списками політичних партій за його згодою закріплюється за міською, селищними та сільськими радами.

Стаття 98. Депутати районної ради здійснюють аналіз стану справ, вивчають громадську думку з основних питань, які вносяться на розгляд районної ради і вносять свої пропозиції на розгляд ради або у відповідну постійну комісію.

Стаття 99. Депутат районної ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються районною радою, має право обирати і бути обраним в органи районної ради.

Стаття 100. Депутат районної ради має право вносити пропозиції до порядку денного сесії районної ради, проектів рішень з обговорюваних питань щодо складу органів, створюваних районною радою, обговорювати кандидатури посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються районною радою, приймати участь у дебатах, задавати питання, вносити проекти рішень, виступати з обґрунтуванням своїх пропозицій та по мотивах голосування. давати та вимагати роз'яснення в порядку, встановленому цим регламентом.

Стаття 101. У міжсесійний період на вимогу депутата районної ради він забезпечується матеріалами про діяльність районної ради, постійних комісій, має право знайомитись із протоколами сесій районної ради, включаючи тексти виступів депутатів, які не виступили у зв'язку з припиненням дебатів і включені до протоколу сесії.

На вимогу депутата йому надаються копії документів, прийнятих сесією районної ради та постійними комісіями.

Стаття 102. Депутат районної ради має право звернутися із депутатським зверненням до організації місцевого самоврядування нижчого рівня, органів державної влади, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян району з пропозицією здійснити певні дії, дати офіційне роз'яснення і брати участь у розгляді порушених питань. Орган, або посадова особа, до яких звернувся депутат, зобов'язані у встановлений чинним законодавством строк дати письмову відповідь.

Стаття 103. Депутат районної ради має право звернутися із депутатським запитом до керівників районної ради, голови районної державної адміністрації з питань, віднесених до відання ради, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території району.

Стаття 104. Запит може бути внесено депутатом або групою депутатів районної ради у письмовій або усній формі. Він підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання районної ради, по ньому може проводитись обговорення і приймається відповідне рішення.

Орган або посадова особа, до яких звернуто депутатський запит, зобов'язані у встановлений районною радою строк дати офіційну чи письмову відповідь на нього районній раді і депутату. Відповідь на запит доводиться до відома депутатів.

Стаття 105. Депутат районної ради зобов'язаний додержуватись вимог Закону України „Про статус депутатів місцевих рад" цього регламенту, інших нормативних актів, що визначають порядок діяльності районної ради та її органів, бути присутнім на кожній сесії районної ради, засіданні постійної комісії, до якої його обрано і брати активну участь у їх роботі. Відсутність депутата на засіданнях допускається лише з поважних причин.

В разі неможливості прибути на сесію депутат повинен повідомити про це голову або заступника голови районної ради.

Комісія з питань регламенту, депутатської етики, взаємодії з органами місцевого самоврядування, законності та правопорядку періодично дає довідку про участь депутатів районної ради в роботі постійних комісій і в міжсесійний період. Голови постійних комісій особисто відповідають за надання відомостей про діяльність депутатів в постійних комісіях, інших комісіях та робочих групах районної ради.

Стаття 106. Районна рада заслуховує повідомлення депутатів районної ради про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень районної ради та її органів. З цього питання може проводитися обговорення. За результатами заслуховування повідомлень районна рада приймає рішення.

Стаття 107. У разі порушення депутатом районної ради Конституції і Законів України пропуску протягом року більше половини пленарних засідань районної ради або засідань постійної комісії, до якої його обрано, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень районної ради та її органів районна рада може виступити з пропозицією про відкликання такого документа у встановленому законом порядку.

2. Депутатські групи, фракції

Стаття 108. Депутати районної ради на основі єдності політичних поглядів або партійного членства можуть об'єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше п'яти депутатів. До складу депутатських фракцій можуть входити також позапартійні депутати ради, які підтримують політичну спрямованість фракцій.

Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначається самою фракцією. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї фракції.

Забезпечення умов для діяльності депутатських фракцій у раді в межах їх повноважень, визначених Регламентом, покладається на голову районної ради.

Депутатська фракція повинна письмово повідомити голову ради про своє створення, склад, мету та завдання фракції, особу уповноважену представляти фракцію в президії ради.

Рішення про об'єднання депутатів у фракції доводиться до відома депутатів ради головуючим на пленарному засіданні.

Стаття 109. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень щодо вирішення конкретних проблем депутати районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.

Депутати об'єднуються в депутатські групи за єдністю територій, на яких вони проживають або працюють, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.

Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менше як із п'яти депутатів районної ради.

Депутати районної ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу.

Депутатська група реєструється районною радою за поданням особи, яка очолює депутатську групу. До подання додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутата, який уповноважений представляти групу в президії ради.

Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень районної ради.

Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

З метою підвищення ефективності роботи ради та сприяння організації розгляду питань на пленарних засіданнях з ініціативи голови ради може утворюватися погоджувальна рада депутатських груп та фракцій.

До складу погоджувальної ради депутатських груп та фракцій входять голова ради та керівники депутатських груп та фракцій з правом ухвального голосу. У роботі погоджувальної ради депутатських груп та фракцій можуть брати участь голови постійних комісій ради з правом дорадчого голосу.

Головує на засіданнях погоджувальної ради депутатських груп та фракцій голова ради. У разі його відсутності на засіданнях головує заступник голови ради. У разі відсутності когось із керівників депутатських груп та фракцій чи голів постійних комісій за їх дорученням у засіданнях погоджувальної ради депутатських груп та фракцій беруть участь їхні повноважні представники з числа депутатів ради.

Рішення погоджувальної ради депутатських груп, фракцій мають рекомендаційний характер.

Стаття 110. Діяльність депутатських груп припиняється:

- в разі вибуття з неї окремих депутатів, якщо в її складі залишається менша, ніж встановлена Регламентом кількість депутатів;

- при прийнятті депутатами, що входять до складу групи, відповідного рішення;

- після закінчення строку повноважень районної ради.

Стаття 111. Депутатські фракції, групи мають право:

1. На пропорційне представництво в постійних чи тимчасових комісіях ради та офіційних делегаціях ради;

2. Попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

3. На гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;

4. Об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції. У разі створення більшості відповідальність за рішення та їх втілення несе сформована більшість ради;

5. Здійснювати інші права, передбачені законами України.

Повноваження депутатських груп, фракцій є похідними від повноважень депутата ради, передбачених Законом України „Про статус депутатів місцевих рад». Жодна депутатська група, фракція не має права виступати від імені ради.

3. Помічники-консультанти депутата районної ради

Стаття 112. Депутат районної ради може мати до трьох помічників-консультантів, які працюють на громадських засадах. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата районної ради ( далі помічник-консультант), організацію їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат районної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

Стаття 113. Умови діяльності помічників-консультантів визначаються Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради, яке затверджується районною радою.

Стаття 114. Помічником-консультантом депутата районної ради може бути громадянин України, старший 18 років, який має не менше, ніж загальну середню освіту. Помічник-консультант депутата районної ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, Регламентом роботи районної ради, а також Положенням про помічника-консультанта депутата районної ради.

Помічником-консультантом не може бути громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку.

Стаття 115. Помічник-консультант має право:

1. Входити і перебувати у приміщеннях районної ради за пред'явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку.

2. Одержувати надіслану на ім'я депутата поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата.

3. За дорученням депутата брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальних громад, інформувати про них депутата та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення.

4. За дорученням депутата районної ради бути присутнім на пленарних засіданнях районної ради та засіданнях постійних комісій в спеціально відведених місцях, без права голосу та права внесення пропозицій.

5. За письмовим зверненням депутата районної ради та за дозволом керівників районної ради користуватися копіювально-розмножувальною та комп'ютерною технікою.

Стаття 116. Помічник-консультант зобов'язаний:

1. Дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, Регламенту ради та Положення про помічника-консультанта депутата районної ради.

2. При виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата районної ради, утримуватися від заяв та вчинків, що компрометують депутата районної ради.

3. За дорученням депутата районної ради вивчати питання, необхідні депутату для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали.

4. Допомагати депутату в організації проведення звітів і зустрічей з виборцями.

5. Допомагати депутату в розгляді надісланих на його ім'я поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг громадян та вирішенні порушених у них питань.

6. Надавати депутату організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

Стаття 117. Помічнику-консультанту видається посвідчення, в якому має бути зазначено номер посвідчення, назву ради, прізвище депутата районної ради, а також те. що помічник консультант працює на громадських засадах у раді. Посвідчення помічника-консультанта депутата районної ради, опис якого затверджується районною радою, видається районною радою за письмовим поданням депутата районної ради. Посвідчення помічника-консультанта вважається недійсним і підлягає поверненню до районної ради по закінченню повноважень депутата районної ради або за його письмовим поданням.

РОЗДІЛ IV

ГОЛОВА РАЙОННОЇ РАДИ ТА ЗАСТУПНИК

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ РАДИ

1. Голова районної ради

Стаття 118. Голова районної ради обирається районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень районної ради таємним голосуванням.

Стаття 119. Кандидатури на посаду голови районної ради висуваються на сесії районної ради депутатами районної ради, депутатськими фракціями та групами.

Депутат може висунути для обрання свою кандидатура.

Стаття 120. Після висунення кандидатур районна рада приймає рішення про перехід до обговорення цих кандидатур.

На обговорення кожної кандидатури на посаду голови районної ради відводиться одна година, в тому числі для доповіді кандидатам – до 20 хвилин. За рішенням районної ради час обговорення може бути скорочено чи продовжено.

Стаття 121. Кандидати на посаду голови районної ради виступають на сесії з доповідями про програми своєї майбутньої діяльності і відповідають на запитання депутатів.

Стаття 122. Право на обговорення кандидатур мають лише депутати районної ради.

Депутати мають право ставити запитання кандидатам, висловлювати думку щодо їх програм, політичних, ділових та особистих якостей, агітувати за або проти кожного з кандидатів.

Головуючий на сесії з урахуванням черговості депутатів на виступ надає рівні можливості для виступаючих за кожного кандидата.

Стаття 123. У заключному слові кожен кандидат на посаду голови районної ради дає згоду на включення своєї кандидатури в список для таємного голосування або заявляє про самовідвід.

Про самовідвід кожний кандидат може заявити в будь-який час, до таємного голосування, для чого головуючий на сесії надає йому слово позачергово.

Стаття 124. Про обрання голови районної ради приймається відповідне рішення районної ради.

Стаття 125. Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах ( крім наукової, викладацької та творчої у поза робочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

Голова районної ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата районної ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень голови ради відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 126. У своїй діяльності голова районної ради є підзвітним районній раді. Не менше одного разу на рік він звітує про свою діяльність перед районною радою, а на вимогу не менш як третини депутатів звітує у визначений радою термін.

Стаття 127. Голова районної ради:

- скликає і веде сесії ради, доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії, їх порядок денний, забезпечує підготовку сесій і питань, що вносяться на їх розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовує контроль за їх виконанням;

- організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;

- координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;

- організовує роботу президії ради;

- організовує проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

- здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;

- є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та їх виконавчого апарату;

- забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;

- представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;

- за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;

- звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів у визначений радою термін.

- здійснює інші повноваження, передбачені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні" та вирішує інші питання, доручені йому районною радою.

Стаття 128. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.

2. Заступник голови районної ради

Стаття 129. Заступник голови районної ради обирається районною радою з числа її депутатів у межах строку повноважень районної ради таємним голосуванням.

Стаття 130. Кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної ради представляє раді голова районної ради.

Стаття 131. Таємне голосування по виборах заступника голови районної ради здійснюється за процедурою передбаченою статтями 68-81 цього регламенту за окремими виборчими бюлетенями.

Стаття 132. Про обрання заступника голови районної ради приймається відповідне рішення районної ради.

Стаття 133. Заступник голови районної ради працює в раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою ( діяльністю) встановлені цим Регламентом для голови ради. Заступник голови ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні".

Стаття 134. Заступник голови районної ради в разі відсутності голови районної ради або неможливості виконання ним своїх обов'язків з інших причин здійснює повноваження голови районної ради.

Стаття 135. Заступник голови районної ради:

- забезпечує збір пропозицій щодо плану роботи районної ради, складає з урахуванням одержаних пропозицій проект плану роботи, який потім погоджується з головою районної ради, обговорюється в постійних комісіях та президії ради і затверджується на пленарному засіданні ради;

- готує разом з постійними комісіями для заслуховування на сесії ради звіт про виконання плану роботи районної ради;

- організовує підготовку сесій районної ради і питань, що вносяться на її розгляд;

- забезпечує своєчасне повідомлення депутатів районної ради і доведення до відома населення району інформації про час і місце проведення сесії ради та питання, які передбачається внести на розгляд районної ради;

- відпрацьовує проекти рішень районної ради і узгоджує їх в порядку, установленому цим Регламентом;

- забезпечує своєчасне доведення до відома депутатів районної ради проектів рішення, інших документів і матеріалів з питань, які вносяться на розгляд районної ради;

- організовує під час пленарних засідань районної ради роботу лічильної групи, редакційної комісії ( у разі їх створення);

- узагальнює пропозиції та зауваження, висловлені в дебатах депутатами на сесії районної ради, передані в письмовій формі головуючому на сесії, направляє їх на обговорення в постійні комісії та на розгляд відповідним державним та громадським організаціям і посадовим особам, контролює обов'язкове і своєчасне повідомлення про результати розгляду безпосередньо депутата, а також голову районної ради;

- забезпечує своєчасне доведення рішень районної ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;

- надає практичну і методичну допомогу постійним комісіям районної ради у розробці і виконанні планів роботи комісій, підготовці і розгляді питань в межах їх компетенції, виробленні і прийнятті рекомендацій, організації їх виконання; аналізує діяльність постійних комісій, вносить пропозиції по поліпшенню їх роботи;

- організовує роботу депутатів районної ради, надає їм допомогу у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією, сприяє їм в проведенні звітів перед виборцями, в організації прийому громадян;

- забезпечує гласність в роботі районної ради, її постійних комісій, депутатів, здійснює публікацію в пресі, на радіо рішень ради, розпоряджень голови ради, роз'яснень офіційних документів районної ради;

- забезпечує роботу по проведенню відповідно до законодавства референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування;

- організовує повсякденну роботу виконавчого апарату районної ради, аналізує діяльність структурних підрозділів апарату, готує пропозиції голові районної ради по вдосконаленню структури апарату, здійснює заходи щодо покращення роботи апарату;

- відповідає за здійснення виконавчим апаратом організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності районної ради, її органів та депутатів;

- здійснює інші повноваження, передбачені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні" та вирішує інші питання, доручені йому головою районної ради.

Стаття 136. Заступник голови районної ради може з питань внутрішньої роботи виконавчого апарату видавати накази.

РОЗДІЛ V

ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ ТА ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ

КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

1. Постійні комісії районної ради

Стаття 137. Постійні комісії районної ради є органами районної ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до їх відання, здійснення контролю за виконанням рішень районної ради.

Стаття 138. Постійні комісії обираються районною радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії.

Всі інші питання структури комісії, розподілу повноважень між членами комісії вирішуються відповідною комісією.

Стаття 139. Пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій районної ради вносить голова районної ради.

Стаття 140. Районна рада утворює комісії:

1) з питань регламенту, депутатської етики, взаємодії з органами місцевого самоврядування, законності та правопорядку;

2) з питань бюджету та соціально-економічного розвитку;

3) з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища;

4) з питань комунальної власності та будівництва;

5) з питань розвитку територій, підприємницької діяльності,

туризму та інвестицій;

6) з питань агропромислової політики, ефективного використання

земель сільськогосподарського призначення;

7) з питань освіти, охорони здоров'я, культури, соціального захисту населення.

Стаття 141. Голова постійної комісії обирається районною радою за поданням голови районної ради.

Заступник голови і секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії.

Стаття 142. Депутат районної ради має право і повинен бути членом лише однієї постійної комісії. Всі члени постійної комісії мають рівні права.

Стаття 143. До складу постійних комісій ради не можуть бути обрані голова та заступник голови районної ради.

Стаття 144. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

Стаття 145. Основною формою роботи постійної комісії є засідання.

Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

Стаття 146. Постійні комісії районної ради:

- за дорученням районної ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку району, районного бюджету, звіти про виконання програм та бюджету;

- вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд районної ради;

- розробляють проекти рішень районної ради та готують висновки з цих питань;

- попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань;

- за дорученням районної ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних районній раді органів, а також з питань, віднесених до відання районної ради, районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб;

- подають за результатами перевірки підприємств, установ та організацій, свої рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд районної ради;

- здійснюють контроль за виконанням рішень районної ради;

- вивчають і розглядають інші віднесені до відання районної ради питання за дорученням районної ради та голови районної ради;

- голови комісій виступають на сесіях районної ради з доповідями і співдоповідями.

Стаття 147. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації, які приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.

Стаття 148. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи керівники підприємств, установ, організацій, посадові особи повідомляють комісіям у встановлений ними строк.

Стаття 149. Постійні комісії районної ради є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею.

Стаття 150. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій районної ради визначаються цим Регламентом та Положенням про постійні комісії, затвердженими районною радою.

2. Тимчасові контрольні комісії районної ради

Стаття 151. Тимчасові контрольні комісії районної ради є органами районної ради, які здійснюють контроль з конкретно визначених районною радою питань, що належать до її повноважень.

Тимчасові контрольні комісії районної ради обираються районною радою з числа депутатів районної ради.

Стаття 152. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії районної ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.

Стаття 153. Тимчасова контрольна комісія районної ради при здійсненні контролю з визначеного районною радою питання має право залучати для участі в її роботі спеціалістів з цього питання, експертів та інших необхідних комісії осіб.

Стаття 154. Засідання Тимчасові контрольні комісії районної ради проводять, як правило, закриті. Члени комісії та залучені для участі в її роботі інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з роботою комісії.

Стаття 155. По підсумках своєї роботи тимчасові контрольні комісії районної ради подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

Стаття 156. Повноваження тимчасової контрольної комісії районної ради припиняються з моменту прийняття районною радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень районної ради.

РОЗДІЛ VI

Президія районної ради

Стаття 157. Районна рада може утворювати президію районної ради.

Президія ради є дорадчим органом районної ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд районної ради.

Стаття 158. До складу президії районної ради входить голова районної ради, його заступник, голови постійних комісій районної ради, уповноважені представники депутатських фракцій та груп.

Стаття 159. Президія районної ради здійснює свою роботу в формі засідань.

Стаття 160. Засідання президії районної ради скликає в міру потреби і веде голова районної ради, а в разі його відсутності – заступник голови районної ради.

Стаття 161. Рішення президії районної ради мають дорадчий характер.

Стаття 162. Президія районної ради діє на основі Положення про неї, що затверджується районною радою.

РОЗДІЛ VII

Виконавчий апарат районної ради

Стаття 163. Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення районною радою повноважень, наданих їй Конституцією України, Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні", „Про статус депутатів місцевих рад" та іншими законами.

Стаття 164. Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Стаття 165. Виконавчий апарат районної ради утворюється районною радою.

Стаття 166. Структура і чисельність виконавчого апарату, витрати на його утримання затверджуються районною радою за поданням голови районної ради.

Стаття 167. Керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату районної ради призначає і звільняє голова районної ради.

Стаття 168. Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова районної ради.

Стаття 169. Виконавчий апарат районної ради керується в своїй роботі Конституцією України, Законом України „Про службу в органах місцевого самоврядування", іншими законами України, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови районної ради, Регламентом районної ради, Положеннями про виконавчий апарат і відділи виконавчого апарату та посадовими інструкціями, затвердженими головою районної ради або його заступником.

Перевибори керівників ради не є підставою для припинення служби посадовими особами виконавчого апарату ради, крім працівників патронатної служби.

РОЗДІЛ VIII

Господарська група районної ради

Стаття 170. З метою підтримання в належному стані адміністративного будинку який належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району і переданий в управління районній раді та прилеглої території, проведення невідкладних ремонтних робіт, здійснення чергування та охорони приміщення, рішенням районної ради утворюється господарська група.

Стаття 171. Штатний розпис, положення про господарську групу затверджує голова районної ради. Загальна чисельність і фонд оплати праці господарської групи затверджується районною радою.

Заступник голови районної ради М.М.Чемерис

Оголошення
Анонс
Статті та інтерв’ю